Climbers on the summit.

Het Versterken van groei

Ik geef je inzicht in patronen die groei van je team of organisatie versterken dan wel belemmeren of zelfs blokkeren. Ik grijp ter plekke in waar verbetering mogelijk is en werk daarbij zowel ‘boven water’ als‘onder water’. De interventies boven water grijpen in op de ‘harde aspecten’ als rollen, processen, verantwoordelijkheden, competenties maar ook over het zichtbare gedrag.  Onder water gaat het om minder grijpbare zaken als onderling vertrouwen, veiligheid en het vermogen tot zelfsturing van de medewerkers. Deze onderstroom gaat over wat vaak niet besproken, direct zichtbaar is, maar wel de disfunctionaliteit in teams grotendeels bepaalt.

Het vertrekpunt voor groei

Mijn inzet is afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk. Wil je inzicht in het groeipotentieel van je organisatie of je team? In een bijeenkomst met je eigen (management)team of met teams uit je organisatie levert al een goed beeld van de innerlijke drijfveren van de leden en de versterkende en belemmerende patronen in de onderlinge samenwerking. Deze patronen brengen wij gezamenlijk in relatie tot het fundament (het verleden en het heden) en de ambities (de toekomst) van de organisatie. Een dergelijke sessie biedt een stevig vertrekpunt voor beweging en groei van je team(leden) en/of organisatie.

Het groeitraject: zorgen dat het gaat werken

Wil je een nieuwe werkwijze, rol of strategie invoeren en zorgen dat het gaat werken? Een dergelijk meer structureel ontwikkeltraject start met het formuleren van de ontwikkelopgave. In een gezamenlijke analyse worden de ontwikkelactiviteiten (structuurwijzigingen, proeftuinen, leergroepen, e.d.) vastgesteld die nodig zijn om de opgave, inclusief de benodigde gedragsverandering te realiseren. In het vervolg ben ik periodiek aanwezig door het bijwonen van operationele activiteiten (overleg e.d.), faciliteren van bijeenkomsten, intervisie en individuele coaching van de spelers.

Patronen in organisaties zichtbaar maken

Bij groeivraagstukken hanteer ik onder meer het systemisch perspectief. Dat perspectief leert je over wat er echt gebeurt in de relaties tussen medewerkers onderling, in de hiërarchie, binnen en tussen teams. Met systemisch werken kijk ik met je vooral naar onderliggende patronen van sturing, hechting en samenwerking. Het gaat daarbij om de aanwezige vaak impliciete krachten en patronen van jouw organisatie. Welke bevorderen dan wel belemmeren de groei van jouw organisatie en het bereiken van gezamenlijke resultaten?

Het leren zien en kunnen spelen met de wetmatigheden van het systeem biedt een geheel nieuw repertoire voor jou en je medewerkers. Resultaat is meer grip op groepsdynamische processen die moeilijk meetbaar zijn, maar in de praktijk veel impact hebben. Je bent beter in staat belemmeringen in kansen om te zetten en groeiblokkades op te ruimen.

“Organisaties kunnen een grote impact hebben door mensen veel vaker te stimuleren teams te vormen. Een team is een uitdagende en zeer moeilijke sociale omgeving. Mensen verschillen en zijn het voortdurend met elkaar oneens. Ze hebben hun starre ideeën en moeten deze de hele tijd bijstellen. Van deze nieuwe ervaringen leren ze. Dit heb ik altijd gezien als een van de krachtigste ontwikkelingsprocessen. Het vermogen om sneller te kunnen leren dan de concurrerende organisatie is misschien wel de enige voorsprong die je op de anderen kunt houden” (Senge, 2014)

logo marc stekelenburg